شیر گیوتینی چدنیاز محصولات و خدمات ارائه شده در پترو رادیس پاسارگاد

مشاهده

شیر گیوتینی کلاس 150 pn16از محصولات و خدمات ارائه شده در پترو رادیس پاسارگاد

مشاهده

شیر گیوتینی چدنی دیسک استیلاز محصولات و خدمات ارائه شده در پترو رادیس پاسارگاد

مشاهده